De methode in detail

Wat is ECOintention?

De ECOintention-methode in detail

ECOintention is het waarnemen, interpreteren en verbeteren van (levens)energie in organisaties en natuurgebieden. Het is een methode om gezonde energie en flow in organisaties en natuurgebieden terug te brengen. Center for ECOintention past deze methode al meer dan vijfentwintig jaar succesvol toe in talrijke projecten. ECOintention is een vak dat je kunt leren in de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner.

Energie waarnemen

Alles heeft een uitstraling; een mens, een dier, een boom, een bodem en gewas. Ook een gebouw heeft een uitstraling. Bij de mens noemen we deze uitstraling de aura. De grootte van de uitstraling is een maat voor gezondheid en vitaliteit. In een gebouw beïnvloedt de uitstraling het leef- en werkklimaat en de gezondheid van alles. De uitstraling is een gevolg van de hoeveelheid levensenergie in een organisme of gebouw.

Alle oude culturen hadden een naam voor levensenergie: Ch’i, prana, mana, ki enz. Volgens de oude Chinezen is Ch’i de universele levensenergie die alles in de schepping doorstroomt. Deze energie is overal aanwezig. Het is de energie met duizend namen. Alle materie bezield of onbezield is samengesteld uit en doordrongen van Ch’i.

De moderne wetenschap bevestigt deze oude kennis. De quantum mechanica heeft ontdekt dat het atoom voor 99,999999999999% uit lege ruimte bestaat. Deze is gevuld met levensenergie. De wetenschap noemt het nulpuntenergie. De materie, de resterende 0,000000000001%, blijkt niet uit vaste deeltjes maar ook uit energie te bestaan. Alles is energie en energie straalt uit.

Iedereen kan uitstraling en levensenergie waarnemen. Dit vereist geen bijzondere begaafdheid. De enige voorwaarde is dat je innerlijk ontspannen bent. Hiervoor zijn veel manieren; er even voor gaan zitten, ademhalingsoefeningen, meditatie enz. ECOintention maakt gebruik van ontspanningsoefeningen uit de Intuïtieve Ontwikkeling.

Je kunt levensenergie en uitstraling waarnemen met je handen, een wichelroede of een pendel. Je kunt het ook voelen in je lichaam en aan de sfeer van een gebouw of plek. Center for ECOintention heeft een methode ontwikkeld waardoor energetische waarnemingen van verschillende personen vergelijkbaar en controleerbaar zijn. Deze is gebaseerd op Huna, oude wijsheid van Hawaï.

'Imagination is more important than knowledge' Albert Einstein

Energie interpreteren

Energetische waarnemingen geven, naast de gangbare metingen, een dieper inzicht in de stand van zaken in een bedrijf of bos. Vanwege hun fijnstoffelijke karakter gaan energetische veranderingen, bijvoorbeeld een dalende bodemuitstraling, altijd vooraf aan biologische veranderingen. Op energetisch niveau kan in een veel vroeger stadium worden waargenomen wat er mis is in een organisatie. Energetische blokkades verlagen de productie en veroorzaken misverstanden op de werkvloer. Goede energie is voorwaardenscheppend en zorgt voor meevallers.

Center for ECOintention heeft energetische schalen en parameters ontwikkeld waarmee de gezondheid en vitaliteit van organisaties en natuurgebieden beoordeeld worden. Er zijn energetische waarden voor de hoeveelheid levensenergie, blokkades, stress, gronding en zelforganisatie. Deze waarden worden in grafieken weergegeven. Zo kunnen ze worden vergeleken met de streefwaarden van een gezond bedrijf en kan de ontwikkeling van een ECOintention project worden gevolgd.

Er wordt ook gewerkt met bestaande schalen, zoals de Bovisschaal om de vitaliteit te beoordelen. Deze is ontwikkeld door de Fransman André Bovis. Hij pendelde met zijn onderzoeksteam begin vorige eeuw de vitaliteit van voeding in opdracht van de Franse overheid.

Een atoom bestaat voor 99,99999999% uit lege ruimte

Energie verbeteren

ECOintention is uniek. Er bestaat geen andere methode die gezonde energie en flow in de organisatie terugbrengt en tegelijkertijd de opdrachtgever coacht. Bewustwordings- en veranderprocessen gaan door deze integrale manier van werken sneller en zjin duurzamer. Het verbeteren van de energie gaat in drie fasen:

 • Balanceringsfase: Hierin wordt de energie weer op peil gebracht. Alle energetische waarden worden in grafieken weergegeven zodat je het hele proces kunt volgen.
 • Stabiliseringsfase: De energie stroomt optimaal in de organisatie. Opdrachtgevers merken vaak in deze fase dat de rust terugkeert in de organisatie.
 • Continueringsfase: De energie is stevig verankerd. De vruchten kunnen worden geplukt. In deze fase trekken wij ons terug en neem je het energetisch beheer helemaal over.

Alles is energie en heeft een unieke eigentrilling. ECOintention versterkt de eigentrilling van het project met vergelijkbaar ‘trillende’ middelen. Dit is het principe van resonantie. Elk middel heeft een specifieke werking. Het één verhoogt de energie, het ander lost blokkades op enz. Een ECOintention Practitioner kent deze werking en past die ‘bewust, bezield, beheerst’ toe. Middelen die we gebruiken zijn o.a. positieve aandacht, kleuren, muziek, heilige geometrie en mandala’s.

Coaching

Als opdrachtgever word je tijdens het hele traject gecoacht. Je leert hoe je organisatie energetisch functioneert, hoe je de energie beheert en met je intentie richting geeft. Het oplossen van stagnatie in het bedrijf en van oude patronen bij jezelf zijn belangrijke onderdelen. Dit heet resonerend leiderschap. Het is gebaseerd op de grondbeginselen energetisch beheer.

Grondbeginselen energetisch beheer zijn

 • Innerlijke rust – Je kunt alleen met energie werken als je innerlijk ontspannen bent
 • Bewustzijn van het geheel – Je kunt alleen iets energetisch opladen als je het innerlijk begrenst
 • Gevoel voor wat er leeft in het geheel – Door deze ruimte, positieve aandacht te geven, laad je het energetisch op
 • Verstand van zaken – Voordat je richting geeft aan de energie, formuleer je realistische doelen
 • Doelen affirmeren en visualiseren – Je richt je intentie op deze doelen en stelt je voor dat ze zijn gerealiseerd
 • Belast verleden transformeren – Wat trekt uit het verleden en staat de vervulling van je droom in de weg?

De kracht van intentie

De kracht van intentie

Een organisatie, en natuurgebied zijn te vergelijken met een organisme. Het is een dynamisch levend geheel dat zich ontwikkelt en voortdurend in wisselwerking is met zijn omgeving. ECOintention maakt gebruik van de metafoor van het wiel om de kracht van intentie in dit geheel te beschrijven.

Het wiel en zijn beheerder

Elk organisme, elk bedrijf en natuurgebied is te vergelijken met een wiel. Dit wiel heeft een bestuurder; jij, als scheppende kracht van je leven of de bedrijfsleider, de manager, de directeur van een bedrijf. In onze termen, de beheerder. Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel. In onze huidige tijd is dit vaak verstoord. Organisaties chaotiseren, hyperventileren en/of lopen vast.

ECOintention herstelt dit evenwicht. Het brengt de beheerder terug in de spil van zijn wiel en versterkt tegelijkertijd de vitaliteit en zelforganisatie van het bedrijf. De coherentie en flow, de onderlinge afstemming van visie, beleid en uitvoering nemen toe.

Een goed draaiend geheel

In een goed draaiend bedrijf zit de beheerder in de spil van het wiel. In de spil komen alle lijntjes samen. Hier heb je overzicht van het geheel en de touwtjes in handen. Je hebt hart voor de zaak en gevoel voor wat leeft. Je belangrijkste taak is luisteren, zodat je medewerkers zich gehoord en gezien voelen. Vanuit innerlijke rust geef je je wiel aandacht en energie. Het wiel krijgt richting doordat je je doel(en) helder voor ogen hebt en je er van overtuigd bent deze te kunnen bereiken. Verstand van zaken helpt je om de doelen realistisch te formuleren.

Dit wiel is vitaal en in hoge mate zelforganiserend. Je medewerkers zitten op de juiste plek en weten wat hen te doen staat. Het is een coherent geheel, gebaseerd op teamwork; één en één is drie. Er is een heldere communicatie; een half woord is genoeg en problemen lossen zich snel en gemakkelijk op. Het bedrijf is flexibel en reageert adequaat op ontwikkelingen in de buitenwereld en de markt. De toekomst valt vaker mee dan tegen.

ECOintention Een goed draaiend geheel

Krachten in het wiel 1/2

In het wiel werken twee krachten. De bekendste is de middelpuntvliedende kracht die alles naar buiten slingert. Denk aan een centrifuge. Deze kracht is gebaseerd op fysisch-chemische energie en werkt explosief. Het is de mannelijke daadkracht (Yang) die verbonden is met het verstand. Het is de fysieke kracht die werkt in de buitenwereld, in de materie (Matter).

Je verbindt je er mee door je aandacht naar buiten te richten op de materiële wereld.

Krachten in het wiel 2/2

De andere is de middelpuntzoekende kracht die alles naar het centrum trekt. Deze kracht maakt gebruik van levensenergie en werkt opbouwend, vitaliserend. Het is de vrouwelijke vormkracht (Yin), verbonden met je intuïtie. Deze kracht werkt in de binnenwereld, in de wereld van de geest (Mind). Het is een geesteskracht.

Je verbindt je er mee door je aandacht naar binnen te richten op je gevoels- en gedachteleven.

Het wiel bereikt zijn doel als de beheerder in de spil van zijn wiel zit en deze twee krachten in een dynamische balans zijn.

ECOintention - Het wiel bereikt zijn doel als de beheerder in de spil van zijn wiel zit en deze twee krachten in een dynamische balans zijn.

De ontwikkeling stokt

In de moderne samenleving wordt je aandacht voordurend naar buiten getrokken door media en gebeurtenissen in de wereld. De nadruk ligt op groei en expansie. Je bent zodoende meer verbonden met de middelpuntvliedende daadkracht dan met de middelpuntzoekende vormkracht.

Het gevolg is dat je aan de buitenkant van je wiel belandt. Daar zit je in de tredmolen, ben je het overzicht kwijt, word je geleefd en vliegt de tijd. Uiteindelijk raak je over je toeren en draai je door. Er ontstaan misverstanden en het voortgangsproces stokt. In plaats van dat alles zich ontwikkelt wordt het ingewikkeld. Burn out! Het wiel raakt nog verder uit balans door de toenemende elektrosmog van mobiele telefoons, WiFi, digitale televisie etc..

Mind over matter

Hoe breng je je wiel weer in evenwicht? Volgens eeuwenoude Chinese kennis is de vormkracht gebaseerd op Ch’i, levensenergie en verbonden met onze gedachtewereld, met Mind: geest en informatie. De vormkracht ontstaat uit de verbinding van levensenergie en informatie. Levensenergie geef je door iets aandacht te geven. Informatie betekent dat je die energie met je intentie richt op een doel.

In het wiel wordt dit weergegeven met een blauwe, linksdraaiende spiraal. Dit is de creërende cyclus waarin gedachten en ideeën zich stap voor stap verdichten van fijn- naar grofstoffelijk en zich in de spil verbinden met de materie: Matter. De onzichtbare gedachtevorm neemt dan een zichtbare vaste, tasbare vorm aan. Uit vormkracht en materie ontstaat een (levens)vorm. Deze groeit en ontwikkelt zich in de buitenwereld. Hier overheerst de daadkracht. In het wiel is dit de rode, rechtsdraaiende spiraal.

Er geldt echter ‘mind over matter’, de geest is sterker dan de materie. De gedachtekracht is sterker dan de materiële daadkracht want de vorm ontstaat altijd uit de gedachte. Nooit omgekeerd!

Van stagnatie naar flow

Van stagnatie naar flow - Van chaos naar coherentie

De vormkracht, de gedachtekracht, is volgens de oude Chinese kennis sterker dan de materiële kracht. Dit is de scheppende kracht die ten grondslag ligt aan alle verschijnselen in de werkelijkheid. De natuurwetenschap bevestigt dit. Uit de quantum mechanica weten we dat alles levensenergie is en dat de materie vaste vorm aanneemt door onze vaste overtuiging. Hoe maak je hier gebruik van in je eigen leven en bij het besturen van een organisatie?

 • Het wiel ontwikkelt zich in de tijd; het komt uit het verleden, is in het heden en gaat naar de toekomst.
 • De linksdraaiende vormkracht is met de toekomst verbonden.
 • De rechtsdraaiende daadkracht met het verleden. Deze duwt het wiel vooruit. Actie is reactie. Oorzaak en gevolg.

De natuurkunde en ons dagelijks leven zijn daarop gebaseerd. We hebben geleerd dat alles een resultaat is van gebeurtenissen in het verleden. De toekomst ligt open. Deze is onzeker. Het leven is dubbeltje op z’n kant; het kan mee- of tegenvallen, maar hoe het valt is nauwelijks te beïnvloeden. Zeker niet als het gaat om grote verbanden en organisaties. Dromen zijn bedrog. Dat geloven de meeste van ons.

Je toekomst scheppen

Maar is dat zo? Als we alleen van de daadkracht uitgaan wel. Dan worden we vanuit het verleden de toekomst in geduwd en wordt alles bepaald door wat er gisteren is gebeurd. Het wordt echter anders als we de vormkracht erbij betrekken. Deze scheppende, creërende kracht is verbonden met de toekomst. Door gebruik te maken van deze kracht kunnen we onze toekomst zelf scheppen. Op dat moment worden dromen werkelijkheid.

Dat doelen die in de toekomst liggen, gebeurtenissen in het heden veroorzaken, is op zich niet vreemd. De toekomst beïnvloedt ons leven voortdurend; als ik over twee dagen een belangrijke lezing moet geven, ben ik vandaag al bezig met de voorbereiding. Maar hoe creëer je je eigen toekomst?

Door je intentie te richten

Je creëert je eigen toekomst door je intentie te richten. Anders gezegd; door je een doel, dat je wilt bereiken, voor te stellen en te affirmeren. Affirmeren betekent letterlijk bevestigen. Als je je doel helder voor de geest hebt en vervolgens affirmeert, werpt je als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vast zit, kan de linksdraaiende vormkracht de lijn oprollen. Zo valt je toe wat je in de toekomst hebt bevestigd. De beheerder van een organisatie of natuurgebied trekt het wiel op die manier vooruit naar het door hem voorgestelde doel.

ECOintention - Je toekomst scheppen - Door je intentie te richten

Mind Moves Matter

Samengevat kunnen we zeggen, dat het verleden duwt en de toekomst trekt. Aan het laatste ligt een innerlijk proces ten grondslag. Door met je aandacht naar binnen te gaan verbind je je met de vormkracht in je wiel. Het wiel komt op toeren als je je daar van harte mee verbindt. Op dat moment geef je positieve aandacht ofwel levensenergie aan het geheel. Met je intentie, dus door middel van je doelstelling en voorstellingsvermogen, richt je die energie. Op die manier kun je meevallers creëren. Je schept in gedachten je toekomst. Met je wiel ga je op weg om te beleven hoe deze dromen werkelijkheid worden. Mind Moves Matter!

Resonerend leiderschap

Resonerend leiderschap

Levensenergie is voorwaardenscheppend. Jouw doelstellingen en intentie geven er richting aan. ECOintention coaching is gebaseerd op resonerend leiderschap. Hierbij werk je gericht met aandacht en intentie. Zo zet je je organisatie goed in zijn energie en realiseer je je doelen. Om dit effectief in elke organisatie en natuurgebied toe te passen heeft ECOintention de grondbeginselen energetisch beheer ontwikkeld. Deze maken gebruik van resonantie.

Wat is resonantie?

Je bent in resonantie met iets of iemand als je samen op dezelfde golflengte zit. Dan klikt het, dan stroomt het, dan ben je in ‘flow’. Heerlijk om zo samen te werken, want in dat geval versterk je elkaar. Dan is één plus één drie. Je zit niet alleen figuurlijk op dezelfde golflengte als je resoneert maar ook letterlijk. Alles is energie, ook de materie, en energie trilt. Met elk octaaf correspondeert een verdichtingstrap van de aller-fijnste energie tot materie. Stof kun je gestolde trilling noemen. Licht is ongelooflijk verdunde klank.

ECOintention - Wat is resonantie?

Unieke eigentrilling

Elk organisme, elke organisatie, elk bedrijf en bos heeft een unieke eigentrilling. Wanneer hierop een kracht inwerkt waarvan de trilling overeenstemt met de eigentrilling wordt deze door resonantie versterkt. Neem twee gelijke stemvorken, sla er één aan en doof die na een tijdje; de toon zal blijven klinken omdat de niet-aangeslagen stemvork door resonantie in trilling is gebracht.

Op basis van resonantie kun je met relatief weinig kracht grote effecten bereiken. Dit heeft te maken met timing. Je kunt een schommel tot grote hoogte laten slingeren door telkens op het juiste moment een klein duwtje te geven. Een zacht windje kan een grote hangbrug laten ‘swingen‘ door er met een bepaalde regelmaat tegenaan te blazen. Tegenvallende resultaten, stagnatie, stress en lage vitaliteit ontstaan als een organisatie niet in verbinding is met zijn eigentrilling. Met behulp van de grondbeginselen energetisch beheer kun je de eigentrilling op eenvoudige wijze versterken.

ECOintention - Unieke eigentrilling

Het bedrijfsveld

Het begint met je af te stemmen op het veld van je bedrijf. Het zogenaamde bedrijfsveld. In de familieopstellingen van Hellinger wordt gebruik gemaakt van familievelden. Er zijn ook bedrijfsopstellingen. Deze geven inzicht in het functioneren van een bedrijf. Het bedrijfsveld is een soort geheugen of draaiboek waarin alles is opgeslagen wat er in het verleden is gebeurd. Het bevat ook scenario’s voor het oplossen van problemen en toekomstplannen. Door je vanuit innerlijke rust af te stemmen op het bedrijfsveld zet je je bedrijf goed in zijn energie en versterk je de eigentrilling.

ECOintention - Vormresonantie - Gelijkvormigheid

Aandacht en intentie

Hoe doe je dat? Je stemt je op het bedrijfsveld af door je het bedrijf voor te stellen. Je haalt het letterlijk voor de geest. Hoe meer je voorstelling overeenkomt met de werkelijkheid, hoe beter de resonantie en hoe beter het contact met het veld. Als je je vervolgens van harte met dit beeld verbindt geef je positieve aandacht ofwel levensenergie aan het geheel. Je versterkt de eigentrilling en zet je bedrijf goed in zijn energie. Daarna richt je je intentie op de doelen die je wilt realiseren. Je bepaalt zo de koers waarheen het bedrijf zich ontwikkelt. Resonerend leiderschap is dus een combinatie van aandacht en intentie.

ECOintention - Vormveld (Intentie = Informatie) + (Aandacht = Levensenegie) > Vormkracht

Grondbeginselen

Grondbeginselen 1/6

Innerlijke rust – Je kunt alleen met energie werken als je innerlijk ontspannen bent.

Door innerlijke rust worden je hersengolven langzamer. Je komt in een ontspannen bewustzijnstoestand. Je verstand staat op een lager pitje en je intuïtie wordt geactiveerd. Dit is noodzakelijk voor het contact met het bedrijfsveld. Innerlijke rust kan op vele manieren; er even voor gaan zitten, ademhalingsoefeningen, bidden, meditatie enz. Iedereen kan dit op zijn eigen manier doen. De tijd die het creëren van innerlijke rust kost, wordt ruimschoots terugverdiend door het verkrijgen van vrije tijd. Goede energie in het bedrijf zorgt voor coherentie en synchroniciteit. Binnen en buiten vallen samen. Je hoeft niet meer achter de feiten aan te lopen of overal brandjes te blussen. Zo houd je tijd over.

Grondbeginselen 2/6

Bewustzijn van het geheel – Je kunt alleen iets energetisch opladen als je het begrenst.

Bewustzijn van het geheel begint met het bepalen van grenzen. Zulke grenzen zijn bijvoorbeeld de buitenmuren van je huis, het hek om een akker, de bosrand of de omtrek van het bedrijfsterrein met daarop de bedrijfsgebouwen. Je gaat innerlijk in vogelvlucht langs de grenzen of je neemt een plattegrond en verbind je daarmee. Als je je organisatie of natuurgebied op deze manier ‘beperkt‘ sta je via resonantie in verbinding met het bedrijfsveld. Je kunt zo niet alleen energie geven maar je krijgt ook informatie over de toestand van het geheel en de verschillende onderdelen. Je kunt deze intuïtieve informatie duiden door naar je gevoel te luisteren (gut-feeling). Geeft het een goed of een slecht gevoel?

ECOintention - Bewustzijn van het geheel – Je kunt alleen iets energetisch opladen als je het begrenst.

Grondbeginselen 3/6

Gevoel voor wat leeft – Door dit afgebakende geheel positieve aandacht te geven laad je alles op wat er in is met levensenergie.

Gevoel voor wat leeft is equivalent met aandacht geven. Dat betekent in de praktijk aanwezig zijn, regelmatig het gezicht laten zien op de werkvloer en vragen ‘‘hoe gaat het?“ Het gevoel ‘gehoord te zijn‘ geeft bevestiging en werkt in veel gevallen probleemoplossend. Aandacht is levensenergie. Door aandacht te geven laad je je geheel energetisch op. De grootte doet er niet toe. Elk geheel dat je in je hart kunt sluiten en met je bewustzijn kunt bevatten, kun je energetisch opladen.

ECOintention - Gevoel voor wat leeft – Door dit afgebakende geheel positieve aandacht te geven laad je alles op wat er in is met levensenergie.

Grondbeginselen 4/6

Verstand van zaken – Voordat je richting aan energie kunt geven, heb je realistische doelen nodig.

Intellect en intuïtie, verstand en gevoel, vullen elkaar aan. Het één kan niet zonder het ander. Het soms wat zweverige gevoel voor wat leeft kan met het verstand begrepen en verklaard worden. Bovendien ‘grondt/bevestigt’ verstand van zaken ons bewustzijn in de materie en zorgt ons nuchtere verstand ervoor dat wij realistische doelen formuleren. Het verstand schetst een stappenplan en toont of het doel haalbaar is. Het succesvol werken met levensenergie is zodoende onlosmakelijk verbonden met vakmanschap en vakkennis.

ECOintention - Verstand van zaken – Voordat je richting aan energie kunt geven, heb je realistische doelen nodig.

Grondbeginselen 5/6

Doelen affirmeren en visualiseren – Je richt je intentie op deze doelen en stelt je voor dat ze zijn gerealiseerd.

De toekomst is ‘maakbaar’. Wat je toekomt of toevalt heb jij voor een groot deel in de hand. Het toeval kan mee- of tegenvallen. Hoe creëer je meevallers? Met je aandacht laad je het geheel energetisch op. Door je intentie krijgt het richting. Je richt je intentie op een doel dat je wilt bereiken. Dit affirmeer je. Affirmeren betekent bevestigen, bekrachtigen. Met een affirmatie bekrachtig je dus iets wat je graag wilt hebben of bereiken. Als je doel helder voor de geest staat en je dat affirmeert, werp je als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vastzit kan de vormkracht (=aandacht + intentie) de lijn oprollen. Zo valt toe wat jij in de toekomst hebt bevestigd, creëer je meevallers en realiseer je je doelen.

ECOintention - Doelen affirmeren en visualiseren – Je richt je intentie op deze doelen en stelt je voor dat ze zijn gerealiseerd.

Grondbeginselen 6/6

Belast verleden transformeren – Wat trekt nog uit het verleden en staat de vervulling van je droom in de weg?

Wat je in de toekomst affirmeert blijkt te resoneren met niet verwerkte gebeurtenissen uit je verleden of van het bedrijf. Vaak krijg je die eerst als tegenvallers voor je neus voordat je droom werkelijkheid wordt. ECOintention coaching helpt je daarvan bewust te worden en deze oude blokkades te transformeren. Je kunt de tegenvallers dan links laten liggen en meteen doorgaan naar de meevallers.

ECOintention - Belast verleden transformeren – Wat trekt nog uit het verleden en staat de vervulling van je droom in de weg?

Energetische huisapotheek

Energetische huisapotheek 1/2

Een ECOintention Practitioner maakt gebruik van een energetische huisapotheek om bedrijven en natuurgebieden goed in hun energie te zetten. Hieronder enkele onderdelen van deze huisapotheek, aangevuld met andere ECOintention onderwerpen.

Onderdelen van de energetische huisapotheek zijn bijvoorbeeld: flower of life, shri-yantra, mandala, muziek, kleuren, kristallen en Bachremedies. Alles heeft een specifieke energetische werking. Een ECOintention Pratitioner kent die werking en past deze bewust toe. Het met ‘hart en ziel’ uitvoeren van de balancering is echter doorslaggevend voor het resultaat. ECOintention is geen ‘koud’ maar ‘warm kunstje’. Het werk is nooit routine maar altijd een levend ritueel.

Energetische huisapotheek 2/2

De energetische huisapotheek bevat harmonizers die blokkaden en stress oplossen, bijvoorbeeld de shri-yantra. Er zijn transformatoren, zoals de flower of life, die het project beter in contact brengen met zijn eigen bron van kennis en ervaringen,. Informatoren, bijv. kleuren, muziek en Bachremedies, verhogen de zelforganisatie. Gronders verbeteren de gronding van het project. Versteend hout is een goed voorbeeld. Energizers verhogen de levensenergie. Dat kan o.a. met positieve aandacht, een orgonstraler of Reiki. Het effect van elk middel wordt met metingen via energetische schalen gevolgd.

Gulden snede

De gulden snede wordt aangetroffen in het lichaam van planten, dieren en de mens, in groeiprocessen en het koersverloop van de beurs, in het atoom en in het zonnestelsel. Deze universele regel werd toegepast bij de bouw van piramides, Griekse tempels, pagoden en kathedralen. Leonardo Da Vinci en andere kunstenaars gebruikten de gulden snede in hun werk om harmonie en schoonheid te creëren.

In de natuur ontwikkelt zich alles ritmisch en in bepaalde verhoudingen. De gulden snede speelt daarbij een belangrijke rol. Het is de universele maat. ECOintention maakt hier gebruik van. Een ECOintention Practitioner balanceert bewust, bezield, beheerst. Elke balancering is maatwerk. Deze wordt in de juiste verhouding en in het juiste ritme afgestemd op het project.

ECOintention - Gulden snede

Fibonacci

De wiskundige Fibonacci die leefde van 1171 tot 1240 is vooral bekend vanwege de Fibonacci-reeks. De getallenreeks, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, waarin elk getal de som is van de twee voorgaande getallen, is een getallenreeks waarin de relatie tussen twee of meer opeenvolgende termen kan worden uitgedrukt door een formule.

In de 19e eeuw werd de term Fibonacci-reeks bedacht door de Franse wiskundige Edouard Lucas en wetenschappers begonnen dergelijke sequenties in de natuur te ontdekken; bijvoorbeeld in de spiralen van zonnebloemkoppen, in dennenappels, in de regelmatige afstamming (genealogie) van de mannelijke bij, in de verwante logaritmische (gelijkhoekige) spiraal in slakkenhuizen, in de rangschikking van bladknoppen op een stengel, en in dierlijke hoorns.

Graancirkels

Graancirkels komen al meer dan veertig jaar wereldwijd voor. Er zijn talloze wetenschappelijke bewijzen dat de meesten niet door mensen gemaakt zijn. De complexiteit van graancirkels is fascinerend, hun vormenrijkdom onuitputtelijk. Elk jaar verschijnen er nieuwe. De grootste in 2001: 409 cirkels en meer dan 200 m groot.

ECOintention maakt gebruik van graancirkel-energie. Deze is zeer zuiver en heeft een sterke harmoniserende en transformerende werking. In het derde jaar van de opleiding kiest elke cursist zijn eigen graancirkel. Deze wordt op verschillende manieren onderzocht. Het duurt twee maanden om de graancirkel-energie eigen te maken en te integreren voordat er mee gewerkt kan worden.

Projectieve meetkunde

Goethes metamorfose van de plant en veel energetische waarnemingen worden wiskundig ‘hard’ gemaakt door de projectieve meetkunde. Deze meetkunde beschrijft vormen en groeiprocessen van planten. Uit een middelpuntzoekende- en middelpuntvliedende kracht (resp. blauw en rood) ontstaat een lemniscaatvormkracht die op verschillende niveaus in de plant werkt.

Volgens de projectieve meetkunde bestaat een plant uit snijpunten, -lijnen en -vlakken. Deze kan een ECOintention Practitioner energetisch waarnemen. Deze tekeningen komen uit het boek ‘The plant between sun and earth’ van Adams en Wicher. Een standaardwerk over projectieve meetkunde. De gekleurde bollen zijn open snijpunten boven de plant. Deze kunnen met de handen energetisch worden waargenomen.

 

ECOintention - Projectieve meetkunde

Fractals

Veel natuurlijke vormen, zoals een bloemkool of een varen, zijn herhalingen van simpele patronen, z.g. fractals. De Fransman Mandelbrot ontdekte dat fractals ten grondslag liggen aan de meeste vormen in de natuur. Wolken, kustlijnen, rivieren en bergen, maar ook onze longen en bloedvaten zijn fractale structuren. In een computer kunnen de groei van bomen en de erosie van bergen met fractals worden gesimuleerd. We kunnen zelfs natuurgetrouwe, fractale landschappen creëren.

Het herhalen van een simpel patroon kan een groot effect hebben. Volgens de fractale wiskunde is het mogelijk dat de vleugelslag van een vlinder op termijn een storm veroorzaakt. Omgekeerd kan het herhalen van de juiste informatie op het juiste moment na enige tijd een enorme positieve werking hebben. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan kwantiteit. ECOintention maakt hier gebruik van.

fractal, light, light fractal-2040325.jpg

Fractale bloemen

Door een simpel patroon, een zogenaamde fractal, eindeloos te herhalen, kunnen complexe figuren ontstaan. Deze fractale bloemen zijn in de computer gecreëerd. In de natuur liggen meestal eenvoudige basisprincipes ten grondslag aan ingewikkelde patronen en vormen. Dit geldt ook voor blokkades en stress in een organisatie. De oorzaak is vaak een simpele gebeurtenis die door herhaling ingewikkeld en onoverzichtelijk is geworden.

Het heeft geen zin om blokkades en stress te benadrukken. Hierdoor wordt de knoop alleen maar harder en dikker. Met behulp van ECOintention kunnen blokkades en stress snel en op grote schaal worden verminderd. Zo komt het basispatroon aan de oppervlakte. Op het moment dat de beheerder dit ‘kernplaatje’ in zijn bewustzijn heeft, kan er duurzame verandering optreden.

ECOintention in 8 stappen

ECOintention in 8 stappen

Hieronder vind je een korte beschrijving van de verschillende stappen die een ECOintention project doorloopt. Een ECOintention traject varieert van zeven tot twaalf maanden afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Hoe lang de energie nadien op peil blijft hangt af van de aandacht en intentie van de beheerder.

ECOintention - Vormresonantie - Gelijkvormigheid

1 - Energetische scan

Na het eerste intakegesprek maakt de ECOintention Practitioner een energetische scan van het bedrijf of natuurgebied. Hieruit blijkt de vitaliteit van het project, of de doelen van de beheerder haalbaar zijn en in hoeveel tijd het project weer goed in zijn energie kan zitten. Voor de scan (en de latere balanceringen) gebruikt de ECOintention Practitioner een plattegrond. Via de plattegrond maakt hij intuïtief contact met het morfische veld van het project. Dit veld bevat de blauwdruk van het project. Bij familie- en bedrijfsopstelling wordt hier ook gebruik van gemaakt. De onderzoeker Rupert Sheldrake beschrijft morfische velden in zijn boeken. Hij geeft daarin de wetenschappelijke verklaring voor familieopstellingen en het energetisch werken met een plattegrond op afstand. De scan is op drie niveaus:

Concept niveau

Het niveau waarop de visie, de missie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en de strategie van het bedrijf worden vastgesteld. Vanuit dit niveau wordt de organisatie aangestuurd. Je kunt dit zien als het hoofd van de organisatie waar het denken zetelt.

ECOintention - Concept niveau

Realisatie niveau

Dit is de werkvloer ofwel het operationele niveau. Dit is de plaats van doen, actie en omzet. Op dit niveau wordt de daad bij het woord gevoegd. Hier worden de ideeën uitgevoerd en in producten omgezet. Vergelijkbaar met de buik. In een natuurgebied is dit de plaats waar de levensprocessen plaatsvinden.

ECOintention - Realisatie niveau

Midden niveau

Het niveau waarop de interne en externe communicatie plaatsvindt, dus zowel de uitwisseling binnen de organisatie als die met andere organisatie en de omgeving. Vergelijkbaar met het hart, het voelen. Ook het niveau van bedrijfsimago en pr. Blokkades of weinig energie op dit niveau leiden vaak tot ‘’krommunicatie” ofwel misverstanden.

ECOintention - Midden niveau

2 - Gesprek met de opdrachtgever

Grafieken met de energetische waarden van de scan geven informatie over blokkades, stress, gezonde levensenergie en de zelforganisatie van het project. De gevonden waarden worden vergeleken met de streefwaarden van een gezond en zelforganiserend bedrijf of natuurgebied. Zo krijgt de opdrachtgever onmiddellijk inzicht in de toestand van zijn geheel. Uit de scan blijkt ook in hoeverre zijn doelen met behulp van ECOintention gerealiseerd kunnen worden. Aansluitend volgt een voorstel met kostenplaatje. Na groen licht van de opdrachtgever gaat het project van start.

ECOintention - Grafieken met de energetische waarden van de scan

3 - Holon maken

Voordat de ECOintention Practitioner een balancering kan testen, verkleint hij de plattegrond van het project en maakt hier omheen een holon. Het holon is een energetische klankkast. Hierdoor kan de gezonde eigentrilling van het project optimaal in trilling worden gebracht.

ECOintention - Holon maken

4 - Balancering testen

Via het holon en zijn intuïtie maakt de ECOintention Practitioner contact met het project. Hij ‘vraagt‘ het project wat het nodig heeft om de gezonde eigentrilling te versterken. Alles is energie en heeft een unieke eigentrilling. De ECOintention Practitioner versterkt de eigentrilling van het project met vergelijkbaar ‘trillende’ middelen. Dit is het principe van resonantie. Hij biedt daarvoor middelen uit zijn energetische huisapotheek aan zoals kleuren, kristallen, muziek, mandala`s, symbolen, Bachbloesems, homeopathie enz. Hiermee kan hij blokkades opruimen, stress harmoniseren, gezonde levensenergie toevoegen en de zelforganisatie van het project vergroten.

ECOintention - Balancering testen

5 - Balanceren

De balancering bestaat uit verschillende stappen die meerdere keren per week worden uitgevoerd. Afhankelijk van de geteste balancering worden kleuren, mandala’s, muziek, symbolen, Bach-bloesemremedies of andere energetische middelen gebruikt. De ECOintention Practitioner plaatst elk middel in een bepaalde stand op het holon. Dit vraagt veel oefening en ervaring. Hij verbindt zo de velden van het project en het middel met elkaar. Op dat moment vindt er overdracht van energie en informatie plaats.

De ECOintention Practitioner verbetert met zijn balancering de vitaliteit van het project. Tijdens de balancering concentreert de beheerder zich op zijn affirmaties. Zo geeft hij richting aan de energie. Door deze unieke samenwerking gaat de ontwikkeling van het geheel sneller en beter.

ECOintention - Balanceren

6 - Projectbegeleiding

Regelmatig, om de negen à veertien dagen wordt een nieuwe balancering getest. Hieraan gaat steeds een energetische scan vooraf. De scan toont of de energetische waarden stijgen en het project zich verbetert. De resultaten van de nieuwe scan worden in een grafiek weergegeven en met een verslagje naar de beheerder gestuurd. Elke vier tot zes weken wordt het project door de ECOintention coach bezocht. Er zijn dan voortgangsgesprekken met de beheerder en energetische controles ter plekke. Indien nodig worden de affirmaties bijgesteld en krijgen zwaar belaste plekken een healing ter plaatse. De beheerder wordt gecoacht volgens de principes van resonerend leiderschap zodat hij na afloop van het traject zelf de energie kan beheren.

ECOintention Grafieken Projectbegeleiding

7 - ECOintention in 3 fasen 1/3

Balanceren
Na vier tot acht maanden zijn de energetische streefwaarden van een gezond bedrijf bereikt. De tijd hiervoor is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Dit is het einde van de balanceringsfase.

ECOintention in 3 fasen 1/3 - Balanceren

7 - ECOintention in 3 fasen 2/3

Stabiliseren
Hierop volgt de stabiliseringsfase. De energie van het project wordt op de streefwaarden gehouden. Alle onderdelen van het project krijgen zo de tijd om de energie op te nemen en te integreren. In deze fase kunnen nog veel veranderingen in het project plaatsvinden. De ECOintention Practitioner houdt daarom goed contact met het project en de beheerder.

ECOintention in 3 fasen 2/3 - Stabiliseren

7 - ECOintention in 3 fasen 3/3

Continueren
Na drie tot zes maanden gaat de stabilisering over in de continueringsfase. De energie is nu stevig verankerd in het hele project. Alle onderdelen zijn goed op toeren. De ECOintention Practitioner trekt zich terug en de opdrachtgever neemt het project weer helemaal onder zijn hoede. Hij kan na enige tijd vragen om een energetische checkscan. Indien nodig volgen dan enkele korte balanceringen.

ECOintention in 3 fasen 3/3 - Continueren

8 - ECOintention resultaten

De doelstellingen van de opdrachtgever bepalen de resultaten van ECOintention. De doelstellingen worden bij de meeste projecten gerealiseerd. Door de uiteenlopende doelstellingen zijn er ook veel verschillende resultaten.

Behaalde resultaten zijn:

 • Toename van opdrachten en een stijging van de omzet
 • Betere organisatie en samenwerking in het bedrijf
 • Hoger rendement en betere bedrijfsresultaten
 • Meer vrije tijd en innerlijke rust bij de beheerder
 • Betere gezondheid van personeel, dieren, bomen en gewas
 • Hogere opbrengst en betere productkwaliteit
 • Meer biodiversiteit

Deze resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke mededelingen van de beheerders en projectverslagen van cursisten van het Center for ECOintention.

 

Bekijk hier ECOintention results