Klachten procedure

Klachtenprocedure

Cursussen en opleiding tot ECOintention Practitioner

Klachten van de cursist worden door het Center for ECOintention vertrouwelijk behandeld. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Stap 1: bekendmaken van uw ongenoegen/klacht
Meestal komen klachten voort uit een wederzijds onbegrip of een niet goed verlopen communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan degene die de klacht betreft (docent, projectbegeleider, administratief medewerker etc.) Je probeert met de direct betrokken persoon of personen in kwestie je klacht te bespreken en tot een oplossing te brengen. Het hoort bij onze organisatiecultuur dat klachten serieus genomen worden en je hebt dan ook recht op een serieuze en zorgvuldige behandeling van jouw klacht.

Stap 2: formele klacht
Toch kan het zijn dat uw klacht naar jouw mening geen of te weinig oplossing heeft gebracht. In dat geval dien je schriftelijk een officiële klacht in bij een van de directeuren van het Center for ECOintention, de heer H. Andeweg of mevrouw R. Bols (zie adres hieronder). Je vermeldt daarbij:

– Naam
– Adres en telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent
– Een duidelijke omschrijving van de klacht, de datum waarop zich het feit heeft voorgedaan waarop je klacht betrekking heeft (indien van toepassing) en eventuele bewijsstukken.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de directeur het principe van hoor en wederhoor toepassen en tenslotte tot een oordeel komen. Je ontvangt binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging een schriftelijke reactie op je klacht. Het kan zijn dat je in de behandeling door de directie wordt uitgenodigd voor een gesprek. Indien langere tijd nodig is om jouw klacht zorgvuldig te behandelen wordt je hiervan eveneens binnen 14 dagen op de hoogte
gesteld. In dat geval wordt aangegeven wanneer je de reactie zult ontvangen.

Stap 3: beroep
Mocht het antwoord dan wel de voorgestelde oplossing voor jou onbevredigend zijn, dan kunt je in beroep gaan bij het bestuur van de Stichting voor ECOintention. Het beroepschrift dien je zo duidelijk mogelijk te beargumenteren. Verder dien je het beroepschrift te voorzien van een kopie van alle stukken die betrekking hebben op jouw klacht en de behandeling ervan tot deze stap. Binnen 8 weken na ontvangst van jouw beroepschrift ontvangt je een reactie van het bestuur. Het bestuur kan besluiten, alvorens tot een uitspraak te komen, om een externe deskundige te raadplegen. Bij bekendmaking van haar oordeel, zal het bestuur je wijzen op een externe beroepsmogelijkheid: beroep in tweede instantie.

Stap 4: beroep in tweede instantie (extern)
Na het beroep bij het bestuur van de Stichting voor ECOintention kan het zijn dat je nog steeds niet tevreden bent. In dat geval bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij de externe klachtencommissie. Afhankelijk van de aard van de klacht en de inhoud van uw beroepschrift, zal deze uw beroep behandelen en een voor alle partijen bindende uitspraak doen.

Voorzitter van de externe klachtencommissie is mevrouw Willemijn Visser ’t Hooft. In onderling overleg en na goedkeuring van beide partijen worden daarbij nog 2 externe commissieleden gekozen. De klachtencommissie zal uiterlijk twee maanden nadat zij de klacht heeft ontvangen uitspraak doen en deze aan u, het bestuur van de Stichting voor ECOintention en het Center for ECOintention bekendmaken. De uitspraak is bindend voor Center for ECOintention. Klachten worden geregistreerd door Center for ECOintention en 5 jaar bewaard.

Center for ECOintention
Oppauerstrasse 10
45772 Marl
Duitsland
info@ecointention.com
www.ecointention.com
M (NL) +31 6418 40555
T (DE) +49 2365 69939

Stichting voor ECOintention
IJsselveld 14
3417 XH Montfoort

Voorzitter externe klachtencommissie
Mevrouw Willemijn Visser ’t Hooft
Nieuwstraat 23
4331 JK Middelburg
willemijn@dds.nl